Algemene voorwaarden Lianne Hermers | Kracht van Bewustzijn | WebApp Vision | Hartpassie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hart Passie: de onderneming van Kracht van Bewustzijn, onderdeel van WebApp Vision
 • Opdrachtgever: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Hart Passie een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten en behalve deze, ook diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).
 • E-ticket: een digitaal toegangsbewijs verkregen door het invullen van de opdracht- en betalingsgegevens op de website van Hart Passie.
 • Coupon: een code of digitale waardebon waarmee men korting kan krijgen.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die namens Opdrachtgever feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een training.
 • Training: training, trainingstraject, seminar, masterclass, workshop of coaching of een andere bijeenkomst die als doel heeft, het overbrengen en/of vergroten van kennis, inzichten en/of vaardigheden.
 • Open training: training op basis van open inschrijving.
 • Incompany-training: een training in opdracht van een bedrijf of organisatie, met deelname door cursist(en) uit dit bedrijf of uit deze organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van en overeenkomsten met Hart Passie.
 2. Een inschrijving voor een open training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Hart Passie schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Door met Hart Passie een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van (eventueel) door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Hart Passie van toepassing zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes

 1. Alle door Hart Passie gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van bericht van aanvaarding herroepbaar door Hart Passie. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig. Alle gegevens over trainingen die door Hart Passie zijn verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, websites, mailings en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig zonder mededeling en gelden niet voor de offerte.
 2. Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de (offerte-)aanvraag door een Opdrachtgever of derde verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij alle relevante en essentiële informatie heeft verstrekt. Mocht na de totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan Opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan Hart Passie verstrekken.
 3. Hart Passie heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail en/of via de website van Hart Passie aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hart Passie komen slechts tot stand indien de aanmelding door Hart Passie aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Hart Passie die afwijken van standaardbepalingen verbinden Hart Passie slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Hart Passie zijn bekrachtigd.

Artikel 5. Inschrijving en bevestiging open training of Incompany-training

 1. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een open training door het invullen en afrekenen van een e-ticket via de website van Hart Passie, door het inleveren van een ingevuld inschrijfformulier bij een van de medewerkers van Hart Passie, door het inzenden van een inschrijfformulier per post of email of door het (digitaal) ondertekenen van een digitale offerte. Het inschrijfformulier of de offerte van Hart Passie geeft de inhoud van de overeenkomst weer, inclusief alle eventuele onkosten.
 2. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een Incompany-training door een schriftelijk verzoek daartoe aan Hart Passie. Hart Passie zal alsdan een offerte aan Opdrachtgever uitbrengen. Na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever zullen Hart Passie en Opdrachtgever in onderling overleg bepalen waar en wanneer de training zal plaatshebben.
 3. Hart Passie zal een inschrijving van deelnemer(s) steeds per e-mail (al dan niet middels pdf-bestand) bevestigen; in uitzonderingsgevallen zal dit schriftelijk per post geschieden. Deelname aan een open training door deelnemer bindt Hart Passie pas indien en voor zover deze deelname door Hart Passie bevestigd is.

Artikel 6. Annulering / Wijzigingen

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 7 dagen na datum van inschrijving Hart Passie heeft bereikt (bedenktijd). Ingeval van een annulering na 7 dagen is Hart Passie gerechtigd om 50% van het totaalbedrag van de training als annuleringskosten in rekening te brengen.

1.1 Voor deelname aan een kennismaking-seminar van Hart Passie, is een annulering niet mogelijk. In geval van annulering krijgt deelnemer de mogelijkheid om zijn/haar deelname éénmalig te verschuiven naar het eerstvolgende seminar.

1.2 Voor de aankoop van onlinetrainingen is annulering niet mogelijk.

 1. Indien een deelnemer door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid is om aan een training deel te nemen waarop Opdrachtgever heeft ingeschreven, is Opdrachtgever gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training te laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij Hart Passie. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
 2. Deelname aan een training kunnen, binnen het traject niet worden verplaatst. Hart Passie kan hiervan eenzijdig afwijken indien daartoe wordt besloten. In dat geval kan een trainingen eenmalig worden verplaatst wanneer dit minimaal 30 dagen voor aanvang van de training wordt gedaan, tegen een tarief van € 125,- per trainingsdag. Deze kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of ziekte van een trainer alsmede andere gevallen van overmacht aan de zijde van Hart Passie daartoe aanleiding geven, is Hart Passie gerechtigd de training op te schorten en/of te annuleren zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de door Opdrachtgever gemaakte kosten. Hart Passie is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren.
 4. Hart Passie is gerechtigd om de in de bevestiging vermelde data voor open trainingen om haar moverende redenen te wijzigen en zal wanneer hier sprake van is de deelnemer en/of Opdrachtgever zo snel mogelijk, maar ten minste twee weken voor aanvang van de training van de wijziging op de hoogte stellen.
 5. Hart Passie is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van een training, te vervangen door een andere trainer. Wanneer dit het geval is zullen deelnemers daarvan voor aanvang van de training op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training verstuurt Hart Passie aan Opdrachtgever een factuur met betrekking tot de training van de deelnemer. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien voor aanvang van de open training niet de volledige betaling van de training door Hart Passie is ontvangen, dan is Hart Passie gerechtigd om de betreffende deelnemer(s) te weigeren voor de betreffende training, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de training. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Hart Passie.
 2. Hart Passie is niet verplicht Opdrachtgever opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden.
 3. Iedere betaling door Opdrachtgever wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel uit incassokosten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening.
 4. Door het verstrijken van de betalingstermijn komt Opdrachtgever zonder meer in verzuim. Vanaf de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Hart Passie per maand een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
 5. Bij niet-betaling of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste € 40,- en zullen worden berekend overeenkomstig het staffeltarief van de Wet op de Incassokosten.

Artikel 8. Ontbinding

Onverminderd de aan Hart Passie verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Hart Passie een overeenkomst, zonder dat een rechterlijke tussenkomst en/of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, als ontbonden beschouwen indien de Opdrachtgever met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in verzuim is geraakt, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement wordt aangevraagd of in het geval dat de Opdrachtgever zijn onderneming heeft geliquideerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Overmacht

 1. Hart Passie is, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Hart Passie, niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Hart Passie. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 2. Hart Passie heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hart Passie kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Hart Passie op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Hart Passie hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf. Hart Passie zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen.
 3. Indien en voor zover Hart Passie aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Hart Passie kan worden toegerekend. Hart Passie is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.
 4. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Hart Passie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Hart Passie kan worden gevergd. Indien door overmacht een training meer dan twee maanden wordt opgeschort, is naast Hart Passie ook de Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Hart Passie recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De rechten van het verstrekte trainingsmateriaal zijn voorbehouden aan Hart Passie. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hart Passie is deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Opdrachtgever kan een klacht indienen tegen een trainer, de uitvoering van een training of een met de training samenhangende administratieve procedure. Opdrachtgever dient een klacht schriftelijk binnen 14 dagen na aanvang van de opdracht of per e-mail kenbaar te maken binnen 14 dagen na inschrijving, doch uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de training. Hart Passie zal de ontvangst van de klacht bevestigen. Hart Passie zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met Opdrachtgever op te lossen. Hart Passie kan, indien zij de klacht gegrond acht, besluiten tot schorsing van de trainer en/of wijziging van de procedure en/of de wijziging of annulering van de inschrijving of tot restitutie van inschrijfgelden zonder dat zij daartoe rechtens op enige wijze kan worden gehouden.
 2. Op alle door Hart Passie gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, zal in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.
Insert Content Template or Symbol
>